ஷூ

by நூருத்தீன்

ஷூ வைவிட விருது பலமாகப் பறக்கும் எனத் தெரிய வருகிறது. இன்றுவரை 41 என்கிறார் ஐயா Marx Anthonisamy

புஷ்ஷின் முகத்திற்காவது திகைக்கும் அளவிற்கு நேர்மையிருந்தது.

இது செல்ஃபி யுகம்!

Related Articles

Leave a Comment