சியாட்டில் மழை

by நூருத்தீன்

வானம் பொழிகிறது;
பூமி நனைகிறது.
இந்த traffic-க்கிற்கு என்ன போச்சு?
ஏன் இப்படிப் படுத்துகிறது?

Related Articles

Leave a Comment