மதியபோதைச் சிந்தனை‬

by நூருத்தீன்

புகழ்ந்தாலும் சரி, திட்டினாலும் சரி, அது ஏன் மனுசனுக்கு மட்டும் மிருகம் தேவைப்படுது?

மிருகங்கள் பதில் சொல்லுமா?

Related Articles

Leave a Comment