கவர்ச்சி

by நூருத்தீன்

நானொரு திறந்த புத்தகம்.
என்னிடம் மறைப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை.

-புத்தாண்டு டைரி

Related Articles

Leave a Comment