தடை வாசகம்

by நூருத்தீன்

சிகரெட், மதுவுக்கு போடும் statutory warning வாசகம்போல் கையூட்டிற்காக ஒன்றை அரசாங்க அலுவலகங்களில் தொங்கவிடுவதில் என்ன கேடு?

ஒழிக்க முடியாது என்றாலும் சம்பிரதாயத்தில் இதற்கு மட்டும் என்ன ஓரவஞ்சனை?

Related Articles

Leave a Comment