சகிக்கலே

by நூருத்தீன்

சகிக்கலே! நான் மெளனமாக இருந்துவிடுகிறேன்.

என்பதையும் அமெளனமாக இப்படி எழுத வேண்டியிருக்கிறது.

Related Articles

Leave a Comment