விளையாட்டு

முக்கிய விஷயத்தை தப்பாகச் செய்தால், ‘விளையாட்டாப் போச்சு’ என வீட்டில் திட்டு விழிகிறது. 

ஆனால் இன்று உலகளவில் விளையாட்டு மிக முக்கியத் தொழிலாகவே மாறிவிட்டது!

யார் விளையாடுகிறார்கள்?

Related Articles

Leave a Comment