அக்கப்போர்

by நூருத்தீன்

இந்த FB அக்கப்போரில் நல்ல எழுத்துகளைத் தேடுவதற்கு, வைக்கோல் போரில் ஊசியைத் தேடுவது எளிதாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன்.

அதற்காக நான் எழுதுவதை ஊசி என்று யாராவது நினைத்துவிட்டால்?

அக்கப்போரில் ஒன்று குறையும்!

Related Articles

Leave a Comment