துபை

by நூருத்தீன்

மூன்று ஆண்டுகள் ஆனாலும் துபையின் சூடு மட்டும் மாறவேயில்லை. 

நண்பர்களை நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு சந்தித்தது இதம்.

Related Articles

Leave a Comment