சதிகாரர்கள்!

by நூருத்தீன்

முதுகெலும்பிருந்தால்
உலகம் சுற்றும் பிதாமகர் போட்டியை
ஒலிம்பிக்ஸில் சேர்த்திருக்க வேண்டும்.

இந்தியாவை எந்தக் கொம்பனாவது வென்றிருக்க முடியுமா?

Related Articles

Leave a Comment