கொதி

by நூருத்தீன்

டீத்தூளத்தானே போட்டேன். அதுக்கு இப்படியா பொங்கும் பால்?

Related Articles

Leave a Comment