தோழர்கள் – 00 உதவிய நூல்கள்

தோழர்கள், தோழியர் தொடருக்கு உதவிய நூல்களின் பட்டியல்.


Portraits (From the Lives of the Companions of the Prophet Muhammad – peace be upon him)

Vol. 1, 2 & 3

by Abdur Rahman Al-Basha

Translated by Alexandra S. Al-Osh

1994

Published by: Institute of Islamic and Arabic Sciences Research Center in America (Affiliated with Imam Muhammad Ibn Saud University, Kingdom of Saudi Arabia)


Men Around The Messenger (Allah’s blessing and Peace be upon him)

by Khalid Mohammad Khalid

Translated by Mohammad Mahdi Al-Sharif

2003

Published by Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon


Commanders of the Muslim Army

by Mahmood Ahmad Ghadanfar

Translated by Jamila Muhammad Qawi

Edited by Muhammad Ayub Sapra

2001

Daru-us-salam Publications, Riyadh, Saudi Arabia.


Heroes of Islam

by Prof. Muhammad Esma’il Sieny

2000

Daru-us-salam Publications, Riyadh, Saudi Arabia.


The History of Islam

Vol. 1, 2 & 3

by Akbar Shah Najeebabadi

Revised by Safi-ur-Rahman Al-Mubarakpuri

Edited by Abdul Rahman Abdullah & Muhammad Tahir Salafi

2000

Daru-us-salam Publications, Riyadh, Saudi Arabia.


Companions of the Prophet

by Abdul Wahid Hamid

1995

Published by: MELS, London


Muhammad Man And Prophet (A Complete Study of the Life of the Prophet of Islam)

by Adil Salahi

1995

Published by: Barnes & Noble Books, New York


The Life of Muhammad (peace be upon him)

by Muhammad Husayn Haykal

8th Edition – Translated by Ismail Ragi A. Al Faruqi

2009

Published by: New Crescent Publishing Company, Delhi


Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar)

by Safi-ur-Rahman Al-Mubarakpuri

1996

Daru-us-salam Publications, Riyadh, Saudi Arabia.


The Life and Work of Muhammad

by Yahiya Emerick

2002

Alpha Books, IN, USA


Umar Ibn Al-Khattab His Life & Times

Vol. 1 & 2

by Dr. Ali Muhammad as-Sallabi

Translated by Nasiruddin al-Khattab

2007

International Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia.


Sword of Allah: Khalid bin al-Waleed

by A.I. Akram

ISBN 0195977149


As-Suffah

(Reference: Hadhrat Ibn Hajr al-Asqalani (ra) Fath-ul-Bari.Hadith 3581)


Hayatus Sahaba, Al-Kanzul Um’mal (Vol III)

by Hammad

October 20, 2009.


The Biography of Abu Bakr As-Siddeeq (R)

By Dr. Ali Muhammad As-Sallaabee

Translated by Faisal Shafeeq

Published by DarusSalam Publications


The Biography of Uthman Ibn Affan – Dhun-Noorayn

By Dr. Ali Muhammad As-Sallaabee

Translated by Nasir Khattab

Published by DarusSalam Publications


The History of Al-Tabari: Biographies of the Prophet’s Companions and Their Successors (Suny Series in Near Eastern Studies, Vol 39)

by Imam At-Tabari

Translated by Ella Landau-Tasseron

January 29, 1998

State University of New York Press


Men and Women around the Messenger

by Sad Yusuf Abu Aziz

Translated by Suleman Fulani

DarusSalam Publications


Women Around the Messenger

by Muhammad Ali Qutb

Translated by Abdur-Rafi Adewale Imam

New Revised English Edition 2 (2008)

International Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia.


The Wives of Prophet Muhammad (Blessings and peace be upon him)

by Faridah Mas’ood Debas

Revised by Sameh Strauch

New Revised English Edition 2 (2009)

International Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia.


www.islam-qa.com

http://chittarkottai.com/

குர்ஆன் வசனங்கள், ஹதீஸ் வாசகங்களின் தமிழ் மொழியாக்கத்திற்கு

நபி வரலாறு (அரபு) http://sirah.al-islam.com/

நபித்தோழர்கள் (ஆங்கிலம்) http://web.youngmuslims.ca/online_library/companions_of_the_prophet/index.htm

ரஸூலுல்லாஹ் (ஆங்கிலம்) http://www.rasoulallah.net/v2/folder.aspx?lang=en&folder=11

இமாம் அஸ்கலானீயின் அல் இஸாபா, (அரபி) http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=397

http://arabnews.com/lifestyle/islam/

Related Articles

Leave a Comment