ஜியாரத்துல் குபூர்

(144 ஆகாத கருமங்களுடன்)

 

 “தாருல் இஸ்லாம்” ஆசிரியர்களால் இயற்றப்பட்டது.

 

பிரசுராலயம்: தாருல் இஸ்லாம் புஸ்தகசாலை
தபாற்பெட்டி நெ. 15, சென்னை
1930
விலை: அணா 12

 

Printed at the Guardian Press, Ltd., Broadway, Madras
4-9-1930

 

<<ஜியாரத்துல் குபூர் முகப்பு>>  <<அடுத்தது>>

 

Related Articles

Leave a Comment