தாருல் இஸ்லாம் முழு இதழ்கள்

by admin

தாருல் இஸ்லாம் இதழ்களின் PDF கோப்புகள்.

இவற்றை வாசிக்க, தரவிறக்க க்ளிக்கவும்.

ஆங்கில ஆண்டு ஹிஜ்ரீ ஆண்டு இதழ் எண்
1927 ஜனவரி-செப்டம்பர்

1345 ஜமாதுல் ஆகிர் –
1346 ரபீஉல் ஆகிர் 

மலர் 9, இதழ் 1 –
மலர் 9, இதழ் 9

1947 நவம்பர் 1366 துல்ஹஜ் மலர் 26, இதழ் 2
1948 ஜனவரி-நவம்பர்

1367 ரபீஉல் அவ்வல் –
1368 முஹர்ரம்

மலர் 27, இதழ் 1
மலர் 27, இதழ் 11
1951 பிப்ரவரி-அக்டோபர்

1370 ரபீஉலாகிர் –
1371 முஹர்ரம்

மலர் 30, இதழ் 2
மலர் 30, இதழ் 10
1952 பிப்ரவரி-நவம்பர்

1371 ஜமாதுல் அவ்வல் –
1372 ஸபர்

மலர் 31, இதழ் 2
மலர் 31, இதழ் 11
1953 ஜனவரி-டிசம்பர்

1372 ரபீஉல் ஆகிர் –
1373 ரபீஉல் ஆகிர்

மலர் 32, இதழ் 1
மலர் 33, இதழ் 12
1954 ஜனவரி

1373 ஜமாதுல் அவ்வல்

மலர் 34, இதழ் 1
1955 மார்ச், செப்டம்பர்

1374 ரஜப்,
1375 முஹர்ரம்

மலர் 35, இதழ் 3,
மலர் 35, இதழ் 9

1956 மார்ச்-டிசம்பர்

1375 ரஜப் –
1376 ஜமாதுல் அவ்வல்

மலர் 36, இதழ் 8
மலர் 36, இதழ் 12

 

நன்றி:

ரோஜா முத்தையா அறக்கட்டளை, சென்னை.

அஞ்சுமன் நுஸ்ரத்துல் இஸ்லாம், கோட்டக்குப்பம்.

Leave a Comment