மழலை

Written by நூருத்தீன் on .

எனது அர்த்தமற்ற பேச்சு

அவனுக்கு மட்டும் புரிந்து

அப்படிச் சிரிக்கிறான்

குழந்தை!

#கவிதை-கவிதை

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker