கவிதை

Written by நூருத்தீன் on .

கவிதை எழுதத் தெரியுமா என்று எனக்குள் ஒருவன் கேள்வி கேட்டான்.

யாரைப் பார்த்து என்ன கேள்வி?

உடனே கீீபோர்டை எடுத்து எழுதினேன்

க வி தை

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker