ஐஃபோன்

Written by நூருத்தீன் on .

தரையில் iPhone மோதினாலும் சரி
iPhone தரையில மோதினாலும் சரி
சிதறுவது என்னவோ iPhone திரைதான் என்பதை
இன்று காலை தெரிந்துகொண்டேன்!

வாழ்க்கையின் தத்துவத்தைப் புரிய வைத்த
இனிய காலை!

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker