திருக்குறள் பற்றி எமது அபிப்பிராயம்

Written by பா. தாவூத்ஷா on .

நாம் சென்ற வருட அக்டோபர் இதழில் "திருக்குறள் தெய்வத் திருமறையாகுமா?'' என்ற ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையொன்றை வெளியிட்டிருந்தோ மல்லவா? அதைப்படித்த பலர் பலவிதமாக அதிர்ச்சியுற்றிருக்கின்றனர். அவர்களுள் ஒரு சாரார் நாம் எப்போதுமே குறள் நூலை மிகவும் பாராட்டிப்

திருக்குறள் தெய்வத் திருமறை யாகுமா?

Written by பா. தாவூத்ஷா on .

திருவள்ளுவர் “தெய்வப் புலமை” வாய்ந்தவரென்று சர்வ தாராளமாகச் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், அவ் வள்ளுவர் எங்கேனும் ஓரிடத்திலேனும், “எனது புலமை தெய்விகம் வாய்ந்தது” என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாரா?

தாருல் இஸ்லாம் வாரப்பத்திரிகை!

Written by பா. தாவூத்ஷா on .

1-10-27 ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நுங்களுடைய தா.இ. வாரப்பதிப்பு வெளிவரப்போகின்றதை அதிக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருங்கள். ஆழிய பத்திரிகை;

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker