பத்திராசிரியர்களுக்கு வேண்டிய சில நுட்பங்கள்

Written by B. Dawood Shah.

இப்பொழுது சமீப காலமாக இந்நாட்டில் நாளொரு பத்திரிகையும், பொழுதொரு பேப்பருமாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவற்றுள் சில தம்முடைய

இதழ்கள் மோதல்

Written by B. Dawood Shah.

“வானிருள் பெறுவதேன்? தானென்று மறைவதேன்?” என்னும் மகுடத்தையுடைய துண்டுப் பிரசுரமொன்று ‘சற்புத்தி கூறுவோ”னால் எழுதப்பெற்று,

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker